Vizsgaidőszak iránytű

A vizsgaidőszak kezdetén érdemes áttekinteni a Hallgatói Követelményrendszer egyes részeit. Ezekből állítottunk össze nektek egy rövid összefoglalót, hiszen a rendelkezések érvényesek a vizsgák során minden oktatóra és hallgatóra egyaránt. Megtudhatod, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a vizsgaidőpontok meghirdetésekor, részletes információkat kaphatsz a térítési díjakról, illetve arról, hogy a jegyszerzések alkalmával mikre szükséges odafigyelned.

Gyakorlati jegy

Sokatoknak még a vizsgaidőszak első hetében is aktuális néhány gyakorlat esetében a jegyszerzés kérdése. A jegyeket a vizsgaidőszak első hetéig kell megszerezned. Minden követelményt, ami a gyakorlat teljesítésére vonatkozik – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételével – a szorgalmi időszakban kell teljesítened. Ettől a feltételtől kérésre, az oktató véleményének ismeretében a kurzus felelőse (oktatási szervezeti egység vezetője) engedélyezheti az eltérést. A jegyszerzés érdekében legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében egy további beszámolási lehetőséget lehet szervezni (pótzárthelyi, stb), ebben az esetben értelemszerűen a korábban említett határidő egy héttel kitolódik. Elégtelen gyakorlati érdemjegy kijavítására az oktatónak a vizsgaidőszak első két hetében egy alkalommal kell lehetőséget biztosítania, ezt nevezzük gyakorlatijegy-utóvizsgának. Ha teljesítetted a gyakorlatot (elégtelennél jobb jegyet szereztél a pót-/javítózárthelyi után), akkor javításra nincs lehetőséged.

Vizsgaidőpontok szervezése

A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább három alkalmat kötelező biztosítani az oktatónak úgy, hogy két vizsga között legalább két hét teljen el. Szóbeli vizsgákat kizárólag a vizsgaidőszakra lehet meghirdetni. Az időpontokat a kurzus vezetője állapítja meg. A szóbeli vizsgaalkalmak számát és maximális létszámát úgy kell alakítani, hogy az összesített férőhely elérje a kurzust felvevő hallgatók létszámának 120%-át. Amennyiben az utolsó hétre kiírt vizsgára a maximális létszámnál többen jelentkeznek, úgy kötelező még egy időpontot hirdetnie az oktatónak, azonban ezt csak akkor veheted fel, ha utóvizsgára vagy kötelezve, és nem tudtad felvenni az eredeti alkalmat a létszámkorlátozás miatt.

Vizsgafelvétel

A vizsgázáshoz elengedhetetlen, hogy a Neptunban jelentkezz rá. Fontos erre figyelned, mert utólag még az oktatódnak és a tanulmányi előadódnak sincs lehetősége felvenni egy vizsgaalkalomra. A megszokott rangsorolásos tárgyfelvétellel ellentétben itt kizárólag a jelentkezési sorrend számít, így ajánlott folyamatosan követni a létszámok alakulását is. Legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával tudod a vizsgát felvenni, leadni, illetve átjelentkezni másik időpontra (vizsgahalasztás), amennyiben van még azon szabad hely.

Vizsgázás

Szóbeli vizsgára ajánlott magaddal vinni a Neptunból kinyomtatott vizsgabizonylatot, amelyet a tárgy adott vizsgaidőpontjára kattintva, a felugró ablak bal alsó sarkában találsz. A vizsgán kérheted ennek kitöltését, hogy igazolással rendelkezz az eredményedről, neked pedig az oktató által vezetett vizsgalapot kell aláírnod. Az írásbeli vizsga dolgozatait a vizsgát követő 5 munkanapon belül ki kell javítani, és az eredményeket közzé kell tenni.  A vizsgák Neptunban bejegyzett eredményeit minden esetben ellenőrizd, hiszen csak a vizsgaidőszakot követő héten van lehetőséged kifogással élni (elektronikus kérvény formájában), ha nem, vagy rosszul került be érdemjegy a rendszerbe. Erre csak akkor van szükség, ha az oktató kérésedre sem módosítja az eredményt.

Vizsgáról való hiányzás

Ha a vizsgán igazolatlanul hiányzol, akkor a vizsgád eredménytelen, amely az adott félévben beleszámit a vizsgajelentkezések számába, de az érdemjegyszerzési kísérletekbe nem, így az adott tárgyból a vizsgák számába sem.

Igazolt hiányzásnak minősül, amennyiben önhibádon kívül, igazolható külső körülmények miatt nem jelentél meg. Az igazolt távolmaradás, melyről a papírt a tanulmányi előadódnak kell bemutatnod (az erre vonatkozó határidő a keretes részben található), vizsgahalasztásnak minősül.

Utó- és javítóvizsgák

Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollokvium esetén az utolsó érdemjegyszerzési kísérletet követő harmadik, szigorlat esetén az ötödik napon kerülhet sor. Indokolt esetben, írásbeli kérésre a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője ettől eltérhet. Az írásos hozzájárulást a vizsgát megelőzően el kell juttatni a Tanulmányi Hivatalba. Előzetesen utóvizsga-, illetve javítóvizsga-időpontként meghirdetett vizsgára csak akkor jelentkezhetsz, ha már volt jegyszerzési kísérleted. Vizsgaidőszakonként három sikeres vizsgaeredményt tudsz javítani külön térítési díj fizetése nélkül.

Szakirányválasztás

Ugyan nem kapcsolódik szorosan a vizsgázáshoz, azonban a szakirányválasztás végső határideje június 23. A félreértések és későbbi kényelmetlenségek elkerülése érdekében akkor is érdemes szakirányt bejelölnöd a Neptunban, ha a szakod esetében csak egy elérhető. A határidőn túl csak térítési díj ellenében van lehetőséged nyilatkozni.

Átsorolás

A tavaszi félév végén válik aktuálissá az átsorolás kérdése is. Neptun üzenet formájában már tájékoztattak arról, hogy az utolsó két aktív félévedben legalább 27 kreditet kell elvégezni az önköltséges formára történő átsorolás elkerülése érdekében.

További fontos információk

A Természettudományi Karon megengedett érdemjegyszerzési kísérletek száma hat, osztatlan tanárszakon és tanári mesterképzésen öt. Egy tárgyat legfeljebb háromszor vehetsz fel. Ezekbe nem számítanak bele azon vizsga- és tárgyfelvételek, amelyek gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt törlésre kerülnek.

Sikeres és eredményes vizsgaidőszakot kívánok!

Vizsgaidőszak 2016.05.17 – 2016.07.01.
Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, illetve, ha a hallgató vizsgát tett, de nem szerepel érdemjegy a Neptunban.
(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.)
2016.07.08.
Kérelem átsorolás alóli mentességre (A regisztrált fogyatékkal élő hallgatóknak is be kell nyújtaniuk szükség esetén a kérvényt!) 2016.05.17.
Költségtérítéses/önköltséges hallgatók visszasorolás iránti kérvénye a Neptunban 2016.05.16 – 2016.07.03.
Szakirány választás a Neptunban 2016.05.16 – 2016.06.23.
Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + orvosi igazolás) 2016.07.11.
Méltányossági kérelmek leadása (2015/2016-os tanév tavaszi félévre vonatkozóan)**

 • 4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése)
 • az első 3 aktív félévben 36 kredit nem teljesítése esetén a tanulmányok folytatása
 • 7. vizsgalehetőség (tanári MA és osztatlan tanárszak esetén, 6. vizsgalehetőség)
 

 

2016.07.11.

2016.07.11.

a 6. (5.) elégtelen vizsga után maximum 1 hét, (amennyiben még a tavaszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. (6.) vizsgát) a következő vizsgaidőszakra 2016.07.11.

**Méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretnél kérni) abban az esetben is be kell adni, ha:

 • a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánod negyedszer felvenni (például alternatív tárgy),
 • a tárgyat nem a következő félévben vennéd fel,
 • a következő félévre passzív félévet szeretnél kérni.

Beadott kérvény hiányában a hallgató elbocsátásra kerül.

A kiírt határidők jogvesztők.


Térítési díjak
Kreditfelvétel, kreditújrafelvétel

 • Harmadszori (és esetleg további) tárgyfelvétel 6.500 Ft/kredit
 • A 10 %-nyi költségtérítés/önköltség fizetés nélküli keret kimerítése után 3.000 Ft/kredit
 • Szakirányválasztási kötelezettség elmulasztása (csak engedéllyel) 3.500 Ft
Vizsgákért fizetendő díjak

 • A karon az ugyanabból a tanegységből tett 3. vizsga 1.500 Ft
 • további vizsgák 3.000 Ft/vizsga
 • Vizsgáról való igazolatlan távollét 3.000 Ft

Rádl Attila
taneh@ttkhok.elte.hu