Kiváló oktatók, hallgatók, bizottságok és minőségi célok!

A legutóbbi ülésén a Kar Tanácsa adjunktusi és tanársegédi kinevezésekről döntött, Tudományos Diákköri érmeket, a „Kar Kiváló Hallgatója”, valamint a “Kar Kiváló Oktatója” címeket adományozott, és felállította a Kari Választási Bizottságot, valamint egy másik bizottságot, amelynek feladata, hogy a tudománytörténet és tudományfilozófia Karon történő oktatásának jövőjét kell áttekintenie. Ezt követően a kari minőségcélok meghatározására és egy HKR-módosító előterjesztés elfogadására került sor.

Személyi kérdések közt a testület támogatta Jüttner Alpár adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez, az Operációkutatási Tanszékre, 25 igen, 1 nem arányban. 26 igennel egybehangzó támogatást nyert Pólya Sára, a Biológiai Intézethez a Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékre, és Hotzi Bernadett, a Biológiai Intézethez a Genetikai Tanszékre történő tanársegédi kinevezése. Szintén egyhangú megszavazásra került 26 igennel “TDK-érem” adományozása Kériné Borsodi Andrea egyetemi docens (Mikrobiológiai Tanszék) és Tóth L. Viktor adjunktus (Csillagászati Tanszék) részére a TDK-szervezői és az egyetemi tehetséggondozásban elért eredményeiért. A Kar Kiváló Oktatója címek adományozására a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának előterjesztése alapján került sor. Ispánovity Péter Dusán egyetemi adjunktus (Fizikai Intézet) és Gémes Margit műszaki gazdasági tanár (Matematikai Intézet) szintén 26 igennel, osztatlan támogatottsággal kapták meg a címet. A „Kar Kiváló Hallgatója” címet idén 38 hallgató kapja meg. Nekik, ahogy az összes kinevezettnek és kitüntetettnek ezúton is gratulálunk!

A kari vezetés cseréjére a dékánválasztással összehangoltan került sor. Az új Kari Tanács megválasztásához került kiküldésre a Kar Választási Bizottsága. Tagjai: Kékesi Adrienna Katalin egyetemi docens (Biológiai Intézet), Kauffmann Zoltán egyetemi docens (Fizikai Intézet), Győri Róbert egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet), Rábai József egyetemi tanár (Kémiai Intézet), Pfeil Tamás adjunktus (Matematikai Intézet), és Balla Melinda, aki a Kari Könyvtár, a Természetrajzi Múzeum és a kari működést támogató szervezeti egységek képviseletében van jelen.

Egy másik bizottság felállítására is sor került. A tudománytörténet és tudományfilozófia oktatását korábban a dékán közvetlen irányítása alatt működő önálló tanszék látta el. Ez a tanszék személyi állományát tekintve kiüresedett, az új Szervezeti Működési Rendből pedig kiírásra került. A Kari Tanács már az új SzMR elfogadásakor jelezte, hogy fontosnak tartja az ilyen jellegű tárgyak további oktatásának biztosítását. Az ezzel kapcsolatos lehetőségek megvizsgálására került felállításra egy bizottság ebből a célból. Surján Péter dékán úr elmondta, a tanács összetételére vonatkozó javaslatával arra törekedett, hogy sem a kari vezetésből, sem az egykori tanszékből ne legyenek benne tagok, hanem azok álláspontjait és véleményét a Bizottság független füllel hallgathassa meg. A Bizottság tagjai Márialigeti Károly egyetemi tanár, Derényi Imre egyetemi tanár és Horváth Luca matematika szakos hallgató lettek. A határozat szerint a Bizottság az általa szükségesnek tartott időt rászánva, de lehetőleg 2016 végéig végzi el feladatát, és teszi meg javaslatait és észrevételeit a dékánnak. A dékán a bizottsági jelentés kézhezvételétől számított 2 hónapon belül tájékoztatja a Kari Tanácsot a Bizottság munkájáról.

Az ülés nagyobb hányadában a Kar minőségügyi rendszerének kialakítása, valamint 2016. évi minőségcéljai voltak napirenden. Dr. Orosz Éva, az oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese kimerítő alapossággal fejtette ki a kérdéskör fontosságát. Az előterjesztést a Tanács egyöntetűen elfogadta.

Az ülést egy HKR-módosító javaslattal zártuk. Az előterjesztés a HKR 54. §-át volt hivatott módosítani. A jogalkotói szándék elsősorban az IK-n szeretett volna orvosolni egy, a regisztrációs időszakot érintő kezdeményezést. Ám mivel az előterjesztés ennél általánosabban fogalmaz,

54. § (6a) A Kar vezetője a sikeres hallgatói előrehaladás támogatása érdekében meghatározott hallgatói kör számára szervezett foglalkozások teljesítésére tanítási szünetet, pihenőnapot, illetve a regisztrációs időszakot is megjelölheti.

Ezért azzal a módosítással került támogatásra a javaslat, hogy a Kar vezetője a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben teheti ezt meg. Hogy végül pontosan mi lesz a módosított paragrafus, az most már az ELTE Szenátusán múlik.

Lukács Károly
lukacs.karoly@ttkhok.elte.hu